Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

my-little-world
08:43
6306 4269 500
Reposted frommeem meem
my-little-world
08:28
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless
my-little-world
08:25
Covered in snow
my-little-world
08:23
Early in the Morning

January 25 2018

my-little-world
20:26
3250 c956 500
Reposted frompiehus piehus viaToshi Toshi
my-little-world
20:23
6006 4a52
Reposted fromlittlefool littlefool

January 24 2018

my-little-world
13:17
9017 a9e7
my-little-world
13:15
4432 1c73 500
Reposted fromtowo85 towo85

January 04 2018

my-little-world
19:51
4073 e6cb
Reposted fromipo ipo viaoutoflove outoflove

January 01 2018

my-little-world
19:58
my-little-world
19:57
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viamyslodsiewnia myslodsiewnia

December 25 2017

my-little-world
09:53
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viaWilalena Wilalena
my-little-world
09:47

December 24 2017

my-little-world
21:32
my-little-world
10:57
8470 8d54
my-little-world
10:54
Nie wszyscy możemy wszystko.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
my-little-world
09:05
0227 53e2
my-little-world
09:03
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaToshi Toshi
my-little-world
09:03
4738 29a5 500
Reposted frommessinhead messinhead viaToshi Toshi
my-little-world
09:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl