Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

my-little-world
07:46
Reposted fromshakeme shakeme viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
07:37

September 21 2018

my-little-world
07:11
3753 3dcf
my-little-world
07:09

September 19 2018

13:49
4996 fbf0 500

September 17 2018

my-little-world
21:37
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
21:33
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaoutoflove outoflove

September 16 2018

my-little-world
18:31
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaToshi Toshi
my-little-world
18:31
4113 6265
Reposted fromonlyman onlyman viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
18:31
6825 1737
Reposted fromkarahippie karahippie viaToshi Toshi
my-little-world
18:31
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
18:31
2915 79a6 500
my-little-world
10:49
my-little-world
10:49

September 15 2018

my-little-world
18:08
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
18:06
my-little-world
08:59
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic
my-little-world
08:56
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
08:55
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
my-little-world
08:49
0906 02c1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl