Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

my-little-world
21:46
Ludzie czasem Cię zranią. Ocenią pochopnie. A niektórzy po milionach rozmów nie będą rozumieć mimiki Twoich oczu. Poczujesz się samotny. Bo widzisz, samotność nie polega na tym, że siedzisz w pustym pomieszczeniu. Samotność to miejsce pełne ludzi, w którym nikt nie widzi Cię naprawdę.
— znalezione.
my-little-world
21:45
5189 dd86 500
Reposted fromcvx cvx viadoubleespresso doubleespresso
my-little-world
21:35
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viamirabell mirabell
my-little-world
21:24
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

January 16 2020

my-little-world
11:32
Reposted fromshakeme shakeme viasilkdreams silkdreams
my-little-world
11:30
my-little-world
11:28
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viadoubleespresso doubleespresso
my-little-world
11:28
9879 63c3 500
Reposted frompiehus piehus viadoubleespresso doubleespresso

January 11 2020

my-little-world
16:38
my-little-world
16:38

January 10 2020

my-little-world
00:17
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viamojanostalgia mojanostalgia
my-little-world
00:13

January 08 2020

my-little-world
15:37
Reposted fromFlau Flau viaToshi Toshi

January 07 2020

my-little-world
17:19

January 03 2020

my-little-world
08:42

December 29 2019

my-little-world
13:15
1798 c0f6 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaToshi Toshi
my-little-world
13:14
1797 023c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaToshi Toshi

December 27 2019

my-little-world
16:05
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

December 26 2019

my-little-world
09:33
8685 6c65
Reposted fromretro-girl retro-girl viaToshi Toshi
my-little-world
09:33
8939 dc8a 500
Reposted fromteijakool teijakool viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl